Tastierat ndërkombëtare ju lejojnë të shkruani tekst në shumë gjuhë të ndryshme, duke përfshirë dhe gjuhët aziatike dhe gjuhët që shkruhen nga e djathta në të majtë. Për një listë të tastierave që mbështeten, shkoni te www.apple.com/iphone/specs.html.

 • Menaxhimi i tastierave:  Shkoni te Settings > General > International > Keyboards.

 • Shtimi i një tastiere: Prekni Add New Keyboard, pastaj zgjidhni një tastierë nga lista. Përsërisni për të shtuar tastiera të tjera.

 • Heqja e një tastiere:  Prekni Edit. prekni butoni i fshirjes pranë tastierës që dëshironi të hiqni, më pas prekni Delete.

 • Redaktimi i listës së tastierës:  Prekni Edit dhe më pas zvarrisni butoni i rirenditjes pranë tastierës në një vend të ri në listë.

Për të regjistruar tekst në gjuhë tjetër, ndërroni tastiera.

 • Ndërrimi i tastierave gjatë shkrimit:  Prekni dhe mbani prekur tastin Globe butoni i ndërrimit të tastierës për të treguar të gjitha tastierat e mundësuara. Për të zgjedhur një tastierë, rrëshqitni gishtin drejt emrit të tastierës, pastaj lëshojeni. Tasti Globe butoni i ndërrimit të tastierës shfaqet vetëm nëse aktivizoni më shumë se një tastierë.

Gjithashtu mund të prekni vetëm butoni i ndërrimit të tastierës. Kur prekni butoni i ndërrimit të tastierës, shfaqet për pak çaste emri i tastierës së sapoaktivizuar. Vazhdoni të prekni për të pasur akses në tastierat e tjera të mundësuara.

Shumë tastiera ofrojnë germa, numra dhe simbole që nuk janë të dukshme në tastierë.

 • Vendosja e shkronjave me theks ose e karaktereve të tjera:  Prekni dhe mbani prekur shkronjën, numrin ose simbolin përkatës, pastaj rrëshqitni për të zgjedhur një variant. Për shembull:

 • Në një tastierë tajlandeze:  Zgjidhni numrat vendorë duke prekur dhe mbajtur numrin përkatës arab.

 • Në një tastierë kineze, japoneze ose arabe:  Karakteret e sugjeruara ose kandidate shfaqen në pjesën e sipërme të tastierës. Prekni një kandidat për ta futur ose rrëshqitni në të majtë për të parë më shumë kandidatë.

 • Përdorimi i listës së zgjeruar të kandidatëve të sugjeruar:  Prekni shigjetën lart në anën e djathtë për të parë listën e plotë të kandidatëve.

 • Lëvizja e listës:  Rrëshqitni lart ose poshtë.

 • Kthimi te lista e shkurtuar:  Prekni shigjetën poshtë.

Kur përdorni tastiera të caktuara kineze ose japoneze, mund të krijoni një shkurtore për fjalë dhe çifte. Shkurtorja i shtohet fjalorit tuaj personal. Kur shtypni një shkurtore ndërkohë që përdorni tastiera të mbështetura, fjala ose hyrja e çiftuar zëvendësohen me shkurtore.

 • Aktivizimi ose çaktivizimi i Shortcuts:  Shkoni te Settings > General > Keyboard > Shortcuts. Shkurtoret janë të disponueshme për:

 • Kinezishte e thjeshtuar:  Pinyin

 • Kinezishte tradicionale:  Pinyin dhe Zhuyin

 • Japonisht:  Romaji dhe 50 taste