Menyja që shfaqet kur prekni dhe mbani prekur një foto, duke përfshirë Save Image, Copy dhe Cancel.
  • Ruajtja e një fotoje ose videoje në Camera Roll: Prekni dhe mbani prekur foton ose videon derisa të shfaqet një meny, më pas prekni Save Image.

  • Përdorimi i një bashkëngjitjeje me një aplikacion tjetër: Prekni dhe mbani prekur bashkëngjitjen derisa të shfaqet një meny, më pas prekni aplikacionin me të cilin dëshironi të hapni bashkëngjitjen.

  • Shikimi i mesazheve me bashkëngjitje: Kutia postare Attachments tregon mesazhe me bashkëngjitje nga të gjitha llogaritë. Për ta shtuar, prekni Edit ndërsa shikoni listën Mailboxes.