Një listë e mesazheve. Prekni Edit për të fshirë, zhvendosur ose shënuar disa mesazhe.
  • Futja e një fotoje apo videoje: Prekni pikën e futjes. Prekni shigjetat për të parë më shumë zgjedhje. Shikoni gjithashtu Redaktimi i tekstit.

Një mesazh që kompozohet: Prekni fushën Cc/BCC për të ndryshuar adresat te From, CC ose BCC. Prekni pikën e hyrjes për të parë menynë e stileve, më pas prekni Photo ose Video për të bashkëngjitur një artikull te mesazhi. Për të ndryshuar nënshkrimin "Sent from my iPhone" shkoni te Settings > Mail, Contacts, Calendars.
  • Citimi i tekstit kur përgjigjeni: Prekni pikën e futjes, më pas zgjidhni tekstin që dëshironi të përfshini. Prekni butoni i përgjigjes dhe më pas prekni Reply. Mund ta çaktivizoni kryeradhën e tekstit në thonjëza te Settings > Mail, Contacts, Calendars > Increase Quote Level.

  • Dërgimi i një mesazhi nga një llogari tjetër: Prekni fushën From për të zgjedhur një llogari.

  • Ndryshimi i një marrësi nga Cc në Bcc: Pasi të vendosni marrësit, ju mund t'i zvarrisni nga njëra fushë në tjetrën ose mund të ndryshoni rendin e tyre.