• Marrja e drejtimeve për makinën: Prekni butoni i drejtimeve, prekni butoni i drejtimeve me makinë, vendosni vendndodhjet e nisjes dhe përfundimit, më pas prekni Route. Ose, zgjidhni një vendndodhje ose një itinerar nga lista, nëse janë të disponueshme. Nëse shfaqen disa itinerare, prekni atë që doni të ndiqni. Prekni Start për të filluar.

 • Dëgjimi i udhëzimeve kthesë pas kthese:  (iPhone 4s ose version i mëvonshëm) Prekni Start.

  Maps ndjek progresin tuaj dhe i shqipton me zë drejtimet kthesë pas kthese drejt destinacionit tuaj. Për të treguar ose fshehur kontrollet, prekni ekranin.

  Nëse iPhone bllokohet automatikisht, Maps qëndron në ekran dhe vazhdon të lajmërojë udhëzimet. Ju mund të hapni edhe një aplikacion tjetër dhe të vazhdoni të merrni drejtime kthesë pas kthese. Për t'u kthyer te Maps, prekni banerin në pjesën e sipërme të ekranit.

  Me drejtimet kthesë pas kthese, modaliteti i natës përshtat automatikisht imazhin e ekranit për shikim më të lehtë gjatë natës.

 • Shikimi i udhëzimeve kthesë pas kthese:  (iPhone4) Prekni Start, më pas rrëshqitni majtas për të parë udhëzimin tjetër.

 • Shikimi i pamjes së përgjithshme të itinerarit:  Prekni Overview.

 • Shikimi i drejtimeve si listë:  Prekni butoni i drejtimeve.

 • Ndalimi i udhëzimeve kthesë pas kthese:  Prekni End.

 • Marrja e drejtimeve për makinë nga vendndodhja juaj aktuale: Prekni butoni i drejtimeve me makinë në banerin e destinacionit tuaj. Nëse jeni këmbësor, vendosni preferencat tuaja në Walking te Settings > Maps.

 • Marrja e drejtimeve për ecje: Prekni butoni i drejtimeve, më pas prekni butoni i drejtimeve për ecje. Vendosni vendndodhjet e nisjes dhe përfundimit, më pas prekni Route. Ose, zgjidhni një vendndodhje ose një itinerar nga lista, nëse janë të disponueshme. Prekni Start, më pas rrëshqitni majtas për të parë udhëzimin tjetër.

 • Marrja e drejtimeve për transportin publik: Prekni butoni i drejtimeve, më pas prekni butoni i drejtimeve me transport publik. Vendosni vendndodhjet e nisjes dhe përfundimit, më pas prekni Route. Ose, zgjidhni një vendndodhje ose një itinerar nga lista, nëse janë të disponueshme. Shkarkimi dhe hapja e aplikacioneve të itinerarit për shërbimet e transportit që dëshironi të përdorni.

 • Mësimi i kushteve të trafikut: Prekni butoni Settings dhe më pas prekni Show Traffic. Pikat portokalli tregojnë ngadalësim dhe pikat e kuqe tregojnë trafik me ndalesa. Për të parë një raportim incidenti, prekni një shenjë.

 • Raportimi i një problemi:  Prekni butoni Settings, më pas prekni Report a Problem.