• Marrja e informacionit për një vendndodhje: Prekni një pineskë për të shfaqur banerin, më pas prekni butoni More Info. Info mund të përfshijë kritika dhe foto Yelp, një numër telefoni (prekeni për ta telefonuar), një lidhje te faqja e internetit, drejtimet e më shumë.

Prekni Share për të ndarë vendndodhjen. Shikoni AirDrop, iCloud dhe mënyra të tjera për të ndarë.