Shkoni te Settings > Messages për të vendosur opsionet për Messages, duke përfshirë:

  • Aktivizimin ose çaktivizimin e Messages

  • Njoftimin e të tjerëve kur keni lexuar mesazhet e tyre

  • Specifikimin e një ID të Apple ose adrese emaili për të përdorur me Messages

  • Opsionet e SMS dhe MMS

  • Aktivizimin ose çaktivizimin e mesazheve në grup

  • Shfaqjen e fushës Subject

  • Shfaqjen e numrit të karaktereve

  • Bllokimin e mesazheve të padëshiruara