Butoni Gjumë/Zgjim
Kur nuk e përdorni iPhone, shtypni butonin Gjumë/Zgjim për të kyçur iPhone. Kyçja e iPhone…

Butoni Home
ju çon te ekrani Home, dhe ofron shkurtore të tjera të lehta. Shikimi i aplikacioneve…

Kontrollet e volumit
Kur jeni në telefon ose kur dëgjoni këngë, filma a media të tjera, butonat në…

Çelësi Zile/Heshtje
Ktheni çelësin Zile/Heshtje për ta vendosur iPhone në modalitet zileje ose modalitet heshtjeje . Në…