Ktheni çelësin Zile/Heshtje për ta vendosur iPhone në modalitet zileje ose modalitet heshtjeje .

Pjesa e sipërme e iPhone me dy pamje nga afër të çelësit Zile/Heshtje, njëra që tregon çelësin e vendosur në zile (pra, drejt pjesës së përparme të iPhone) dhe tjetra që tregon çelësin e vendosur në heshtje (drejt pjesës së pasme të iPhone, me shiritin portokalli të dukshëm në çelës).

Në modalitetin e ziles, iPhone luan të gjithë tingujt. Në modalitetin e heshtjes, iPhone nuk ka zile, as sinjalizime apo efekte të tjera zanore.

E rëndësishme: Alarmet kohore, aplikacionet audio, si p.sh. Music dhe shumë lojëra funksionojnë me zë përmes altoparlantit të integruar edhe kur iPhone është në modalitet heshtjeje. Në disa zona, efektet zanore për kamerën dhe shënimet zanore dëgjohen edhe kur çelësi Zile/Heshtje është vendosur në heshtje.

Për informacion rreth ndryshimit të cilësimeve të zërit dhe të dridhjes, shihni Tingujt dhe vendosja në heshtje.

  • Përdorimi i Do Not Disturb: Gjithashtu ju mund të vendosni në heshtje thirrjet, sinjalizimet dhe njoftimet duke përdorur Do Not Disturb. Rrëshqitni lart nga fundi i ekranit për të hapur Control Center, më pas prekni butoni Do Not Disturb. Shikoni Do Not Disturb.