Shkoni te Settings > Phone për:

  • Shikimi i numrit të telefonit për iPhone tuaj

  • Ndryshimi i përgjigjeve të paracaktuara me mesazhe me tekst për thirrjet hyrëse

  • Çaktivizimi ose aktivizimi i përcjelljes së telefonatave, pritjes së telefonatave ose identifikimit (GSM)

  • Aktivizimi ose çaktivizimi i TTY

  • Ndryshimi i fjalëkalimit të postës zanore (GSM)

  • Kërkesa e një PIN për të zhbllokuar SIM-in tuaj kur ndizni iPhone (kërkohet nga disa operatorë celularë)

Shkoni te Settings > Sounds për:

  • Vendosja e melodive dhe volumit

  • Vendosja e opsioneve të dridhjes

  • Caktimi i një zileje për postën e re zanore

Pasi të keni zgjedhur rrjetin, iPhone përdor vetëm atë rrjet. Nëse rrjeti është i padisponueshëm, shfaqet “No service” në iPhone.