• Kryerja e një thirrje emergjence kur iPhone është i bllokuar: Në ekranin Enter Passcode, prekni Emergency Call (për të thirrur 911 në SHBA, për shembull).

E rëndësishme: iPhone mund të përdoret për të kryer një thirrje emergjence në shumë vendndodhje, me kusht që të jenë të disponueshme shërbimet celulare, por nuk duhet të mbështeteni te kjo për emergjencat. Disa rrjete celulare mund të mos pranojnë thirrje emergjence nga iPhone nëse iPhone nuk është aktivizuar, nëse iPhone nuk është i përputhshëm me ose i konfiguruar të punojë me një rrjet të caktuar celular ose (kur aplikohet) nëse iPhone nuk ka kartë SIM ose nëse karta SIM është e kyçur me PIN.

Në SHBA, informacioni lokal (nëse disponohet) ofrohet për ofruesit e shërbimit të urgjencës kur formoni 911.

Me CDMA, kur përfundon një thirrje urgjence, iPhone hyn në modalitetin e thirrjeve të urgjencës për pak minuta për të lejuar thirrjen mbrapsht nga shërbimet e urgjencës. Gjatë kësaj kohe, transmetimi i të dhënave dhe mesazheve tekst janë të bllokuara.

  • Modaliteti i thirrjeve dalëse të urgjencës (CDMA): Kryeni një nga më poshtë:

  • Prekni butonin Back.

  • Shtypni butonin Gjumë/Zgjim ose butonin Home.

  • Përdorni tastierën për të thirrur një numër jo të urgjencës.