Për informacion rreth kryerjes së thirrjeve ndërkombëtare nga zona ku ndodheni, (përfshirë tarifat dhe pagesat e tjera që mund të zbatohen), kontaktoni me operatorin tuaj.

Kur udhëtoni jashtë vendit, ju mund të jeni në gjendje të përdorni iPhone për të kryer telefonata, për të dërguar dhe marrë mesazhe teksti, si dhe të përdorni aplikacionet që aksesojnë internetin, në varësi të rrjeteve të disponueshme.

  • Aktivizimi i shërbimit ndërkombëtar roaming: Kontaktoni kompaninë tuaj telefonike për informacion rreth disponueshmërisë dhe tarifave.

E rëndësishme: Mund të zbatohen tarifa roaming për thirrjet me zë, të dhënat dhe mesazhet e tekstit. Për të shmangur pagesat gjatë kohës që jeni në roaming, çaktivizoni Voice Roaming dhe Data Roaming.

Ju mund të kryeni roaming në rrjetet GSM nëse keni një llogari CDMA, dhe keni një iPhone 4s ose më vonë me një kartë SIM të instaluar. Kur kryeni roaming në një rrjet GSM, iPhone ka akses në veçoritë e rrjetit GSM. Mund të aplikohen tarifa. Kontaktoni kompaninë telefonike për më shumë informacion.

  • Vendosja e opsioneve të rrjetit: Shkoni te Settings > Cellular që të:

  • Aktivizimi ose çaktivizimi i të dhënave roaming

  • Aktivizimi ose çaktivizimi i të dhënave celulare

  • Aktivizimi ose çaktivizimi i roaming zanor (CDMA)

  • Përdorni rrjetet GSM jashtë vendit (CDMA)

Shikoni Informacioni i përdorimit.

  • Çaktivizimi i të dhënave celulare: Shkoni te Settings, aktivizoni Airplane Mode, pastaj prekni Wi-Fi dhe aktivizojeni. Thirrjet hyrëse dërgohen në postën zanore. Për të rikthyer shërbimin celular, çaktivizoni Airplane Mode.

  • Kryerja e thirrjeve drejt kontakteve tuaja dhe të preferuarave ndërsa udhëtoni jashtë vendit: (GSM) Shkoni te Settings > Phone dhe aktivizoni Dial Assist. Dial Assist shton automatikisht prefiksin për thirrjet drejt SHBA.

  • Zgjedhja e një operatori telefonik: Shkoni te Settings > Carrier. Ky cilësim shfaqet në rrjetet GSM kur jeni jashtë rrjetit të kompanisë suaj telefonike dhe disponohen rrjetet e të dhënave të kompanive të tjera lokale për telefonata, pamje të postës zanore dhe lidhje interneti nga rrjeti celular. Mund të kryeni thirrje vetëm te kompanitë që kanë marrëveshje roaming me kompaninë tuaj telefonike. Mund të aplikohen tarifa shtesë. Tarifat roaming mund t'ju ngarkohen nga kompania e rrjetit të zgjedhur, nëpërmjet kompanisë suaj telefonike.

  • Marrja e postës zanore kur pamja e postës zanore nuk disponohet: Telefononi numrin tuaj (me CDMA, shtoni # pas numrit tuaj) ose prekni dhe mbani prekur “1” në tastierën numerike.