Përdorni kontrollet në ekranin e luajtjes për të luajtur ose pushuar, për të kaluar në episodin vijues ose të mëparshëm, për të kapërcyer dhe ecur përpara ose pas 15 sekonda, për të kapërcyer në një kohë tjetër të episodit, për të ndryshuar shpejtësinë e luajtjes, për të caktuar një kohëmatës fjetjeje ose për të parë listën e episodeve të tjera.
  • Shikimi i informacionit të podkastit ndërkohë që dëgjoni: Prekni imazhin e podkastit në ekranin Now Playing.