Detajet e vendndodhjes së një kujtuesi. Prekni fushën e kërkimit në krye për të gjetur një adresë. Një hartë në fund tregon rrethimin gjeografik. Zvarriteni për të rregulluar përmasën e rrethimit gjeografik.
  • Marrja e një kujtese kur mbërrini ose largoheni nga një vendndodhje: Ndërsa redaktoni një kujtues, prekni butoni More Info, më pas aktivizoni “Remind me at a location.” Prekni Location, më pas zgjidhni një vendndodhje nga lista, ose vendosni një adresë. Pasi të përcaktoni vendndodhjen, ju mund të zvarrisni për të ndryshuar përmasën e rrethimit gjeografik në hartë i cili vendos distancën e përafërt ku dëshironi të kujtoheni. Ju nuk mund të ruani një kujtues vendndodhjeje në kalendarët Outlook ose Microsoft Exchange.

  • Shtimi i vendndodhjeve të zakonshme në kartën e adresës: Kur vendosni një kujtues vendndodhjeje, vendndodhjet në listë përfshijnë adresa nga karta e informacionit të personelit te Contacts. Shtoni adresat e punës, shtëpisë, dhe adresa të tjera të preferuara në kartën tuaj për akses të lehtë te Reminders.