Aplikacioni Reminders. Butoni i programuar tregon kujtuesit me datë të caktuar. Artikujt e plotësuar shënohen. New List krijon një listë të re kujtuesish.
  • Shtimi i një kujtuesi: Prekni një listë, më pas prekni një vijë bosh.

  • Fshirja e një liste: Kur shikoni një listë, prekni Edit, më pas prekni Delete List.

  • Ndryshimi ose fshirja e një kujtuesi: Rrëshqitni kujtuesin majtas, më pas prekni Delete.

  • Ndryshimi i rendit të listave: Prekni dhe mbani prekur emrin e listës, më pas zvarrisni listën në një vendndodhje të re. Për të ndryshuar rendin e artikujve në një listë, prekni Edit.

  • Në cilën listë ishte? Lëvizni në krye për të parë fushën e kërkimit. Kërkohet në të gjitha listat, sipas emrit të kujtuesit. Ju mund të përdorni edhe Siri për të gjetur kujtues. Për shembull, thoni “Find the reminder about milk”.

  • Mos më shqetëso tani: Ju mund të çaktivizoni njoftimet Reminder te Settings > Notification Center. Për t'i vendosur ato përkohësisht në heshtje, aktivizoni Do Not Disturb.