Në Apple, ne njohim përgjegjësinë tonë për të minimizuar ndikimet në mjedis për operacionet dhe produktet tona. Për më shumë informacion, shikoni www.apple.com/environment.