Përpara se të shisni apo të falni telefonin tuaj iPhone, sigurohuni që të fshini të gjithë përmbajtjen dhe informacionin tuaj personal. Nëse keni aktivizuar Find My iPhone (shihni Find My iPhone), Activation Lock është i aktivizuar. Ju duhet të çaktivizoni Activation Lock përpara se pronari i ri të mund të aktivizojë iPhone me llogarinë e tij.

  • Fshirja e iPhone dhe heqja e Activation Lock: Shkoni te Settings > General > Reset > Erase All Content and Settings.

Shihni support.apple.com/kb/HT5661.