• Shfaqja e informacionit mbi iPhone: Shkoni te Settings > General > About. Artikujt që mund të shikoni përfshijnë:

 • Adresat e rrjetit

 • Numrin e këngëve, videove, fotove dhe aplikacioneve

 • Kapacitetin dhe hapësirën e disponueshme të ruajtjes

 • Versioni iOS

 • Kompaninë telefonike

 • Numrin e modelit

 • Numrin serial

 • Adresat e Wi-Fi dhe Bluetooth

 • IMEI (International Mobile Equipment Identity)

 • ICCID (Integrated Circuit Card Identifier ose Smart Card) për rrjetet GSM

 • MEID (Mobile Equipment Identifier) për rrjetet CDMA

 • Firmuerin e modemit

 • Diagnostikimet dhe përdorimi dhe informacioni ligjor (duke përfshirë njoftimet ligjore, licencën, garancinë, shënimet rregullatore dhe informacion mbi ekspozimin ndaj radiofrekuencës)

Për të kopjuar numrin serial dhe identifikuesit e tjerë, prekni dhe mbani prekur identifikuesin derisa të shfaqet Copy.

Për të ndihmuar Apple që të përmirësojë produktet dhe shërbimet, iPhone dërgon të dhëna diagnostikuese dhe të dhëna mbi përdorimin. Këto të dhëna nuk ju identifikojnë personalisht por mund të përfshijnë informacion mbi vendndodhjen.

 • Shikimi ose çaktivizimi i informacionit diagnostikues: Shkoni te Settings > General > About > Diagnostics & Usage.