Fuqia e Siri është e juaja për të kërkuar.

  • Kërkoni nga Siri: Shtypni dhe mbani shtypur butonin Home derisa Siri të lëshojë një tingull.

Shënim: Për të përdorur Siri, iPhone duhet të jetë lidhur me internetin. Shikoni Lidhja me internetin.

Kërkoni nga Siri gjithçka nga “set the timer for 3 minutes” deri te “what movies are showing tonight?” Hapni aplikacionet, dhe aktivizoni apo çaktivizoni veçoritë si p.sh. Airplane Mode, Bluetooth, Do Not Disturb dhe Accessibility. Siri e kupton të folurën normale, prandaj nuk duhet të mësoni komanda të veçanta ose fjalë kyçe të caktuara.

Ekrani i Siri-t që tregon tekstin që dëgjon Siri, përgjigjen e Siri-t dhe informacionin përkatës. Poshtë majtas ndodhet butoni i ndihmës, dhe në qendër poshtë butoni që prekni për të folur me Siri-n.

Për më shumë ndihma, pyesni Siri “what can you do? ose prekni butoni i ndihmës.

Siri shpesh shfaq informacion të dobishëm në ekranin tuaj. Prekeni informacionin për të hapur aplikacionin përkatës ose për të marrë më shumë detaje.

  • Kontrollimi manual kur Siri dëgjon: Si alternativë, lejojini Siri të vërejë kur ndaloni së foluri, ju mund të mbani shtypur butonin Home gjatë kohës që flisni, dhe ta lëshoni kur keni përfunduar.

  • Përdorimi i Raise to Speak: Ngrijeni iPhone te veshi dhe flisni pas sinjalit. (Nëse ekrani nuk është i ndezur, në fillim shtypni butonin Lock ose Home). Raise to Speak duhet të jetë aktivizuar te Settings > General > Siri.

Një person duke sjellë iPhone te veshi, duke filluar me ekranin që qëndron përballë tavanit dhe dorën që rrotullohet deri lart.
  • Ndryshimi i zërit të gjinisë së Siri: Shkoni te Settings > General > Siri (mund të mos jetë e disponueshme në të gjitha zonat).

  • Përdorimi i Siri me kufjet e iPhone ose një set tjetër me tela ose Bluetooth: Lidhni kufjet, më pas shtypni dhe mbani shtypur butonin qendror ose butonin e thirrjes.