Për të përdorur kontrollet e riprodhimit, prekni ekranin gjatë kohës që shikoni. Në qendër lart ndodhet rrëshqitësi i pozicionit të pjesës, me kokën e luajtësit që mund ta zvarrisni për të kapërcyer përpara ose prapa. Koha e kaluar dhe koha e mbetur ndodhen në njërën anë të rrëshqitësit të pozicionit të pjesës. Butoni i ekranit të plotë shfaqet në këndin lart djathtas nëse videoja nuk përputhet me ekranin. Kontrollet e riprodhimit të videos shfaqen në qendër poshtë.
  • Përshkallëzimi i videos për të mbushur ose për t'iu përshtatur ekranit Prekni butoni i ekranit të plotë ose butoni i daljes nga ekrani i plotë. Ose, prekni dy herë videon për të përshkallëzuar pa treguar kontrollet. Nëse nuk shikoni kontrollet e shkallëzimit, videoja tashmë përputhet në mënyrë të përkryer me ekranin.

  • Nisja nga fillimi Nëse videoja përmban kapituj, zvarrisni kokën e luajtjes përgjatë shiritit të kohëmatjes deri në fund në të majtë. Nëse nuk ka kapituj, prekni butoni i pjesës së mëparshme.

  • Kalimi në kapitullin tjetër ose të mëparshëm: Prekni butoni i pjesës së mëvonshme ose butoni i pjesës së mëparshme. Ju mund të shtypni gjithashtu butonin qendror ose ekuivalentin në një kufje të përputhshme dy herë (kalo te tjetra) ose tre herë (kalo te e mëparshmja).

  • Kthimi prapa ose dërgimi përpara: Prekni dhe mbani prekur butoni i pjesës së mëparshme ose butoni i pjesës së mëvonshme.

  • Zgjedhja e një gjuhe tjetër audio: Nëse videoja ofron gjuhë të tjera, prekni butoni i alternimit të gjurmimit, më pas zgjidhni një gjuhë nga lista Audio.

  • Shfaqja e titrave: Prekni butoni i alternimit të gjurmimit. Jo të gjitha videot ofrojnë titra.

  • Personalizimi i pamjes së titrave: Shkoni te Settings > General > Accessibility > Subtitles & Captioning.

  • Dëshironi të shikoni titrat për personat që nuk dëgjojnë dhe ata që kanë probleme me dëgjimin? Shkoni te Settings > General > Accessibility > Subtitles & Captioning dhe aktivizoni Closed Captions + SDH.

  • Shikimi i videove në një televizor: Prekni butoni AirPlay. Për më shumë informacion mbi AirPlay dhe mënyra të tjera për t'u lidhur, shikoni AirPlay.