Për të dëgjuar ose redaktuar, prekni një regjistrim në listë në fund të ekranit.
  • Shkurtimi i një regjistrimi: Prekni regjistrimin, prekni Edit, më pas zvarrisni shënuesit e kuq të fillimit dhe fundit. Prekni butoni i luajtjes për shikim paraprak. Pasi të bëhen rregullimet, prekni Trim për ta ruajtur. Pjesët që shkurtoni nuk mund të rikuperohen më.