Apple Geri Dönüşüm Programı (bazı bölgelerde kullanılabilir):  Eski cep telefonunuzun ücretsiz olarak geri dönüşümü amacıyla, peşin ödenmiş bir taşıma etiketi ve yönergeler için, www.apple.com/recycling adresine bakın.

iPhone için atma ve geri dönüşüm bilgileri:  iPhone’u yerel mevzuata uygun olarak doğru şekilde atmalısınız. iPhone’da elektronik bileşenler ve pil bulunduğu için, iPhone’un ev atıklarından ayrı atılması gerekir. iPhone’un kullanım ömrü sona erdiğinde, atma ve geri dönüşüm seçeneklerini öğrenmek için yerel makamlarla irtibat kurun veya onu yerel Apple satış mağazanıza bırakın ya da Apple’a iade edin. Pil çıkarılarak çevreye uygun şekilde geri kazandırılacaktır. Daha fazla bilgi için, www.apple.com/recycling adresine bakın.

Pili değiştirme:  iPhone’daki lityum iyon pil yalnızca Apple veya Apple yetkili servis sağlayıcısı tarafından değiştirilmelidir ve ev atıklarından ayrı olarak geri dönüştürülmeli veya atılmalıdır. Pil değiştirme servisleri hakkında daha fazla bilgi için, http://www.apple.com/tr/batteries adresine gidin.

Pil Şarj Etme Verimliliği

Daire içinde BC

Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğ̆ine Uygundur.

Tayvan pil uyarısı başlığı
Tayvan pil atma uyarısı

Tayvan Pil Bildirimi

atma sembolü

Çin Pil Bildirimi

atma sembolü

Avrupa Birliği—Atma Bilgileri 

atma sembolü

Yukarıdaki sembol, ürününüzün ve/veya pilinin yerel mevzuata uygun olarak ev atıklarından ayrı atılması gerektiği anlamına gelir. Bu ürünün kullanım ömrü sona erdiğinde; onu, yerel makamlar tarafından gösterilen bir toplama noktasına götürün. Ürününüzün ve/veya pilinin, atılacağı zaman ayrı ayrı toplanması ve geri dönüştürülmesi doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacak ve insan sağlığını ve çevreyi koruyacak şekilde geri kazanılmasını sağlayacaktır.

Union Européenne—informations sur l’élimination:  Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s’assurer qu’il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l’environnement.

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung:  Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

Unione Europea—informazioni per lo smaltimento:  Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto e/o della sua batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e dell’ambiente.

Europeiska unionen—information om kassering:  Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Genom att låta den uttjänta produkten och/eller dess batteri tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem

atma sembolü

O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre substâncias de uso restrito, o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Información sobre eliminación de residuos y reciclaje

atma sembolü

El símbolo indica que este producto y/o su batería no debe desecharse con los residuos domésticos. Cuando decida desechar este producto y/o su batería, hágalo de conformidad con las leyes y directrices ambientales locales. Para obtener información sobre el programa de reciclaje de Apple, puntos de recolección para reciclaje, sustancias restringidas y otras iniciativas ambientales, visite www.apple.com/la/environment.