Thông tin an toàn quan trọng
CẢNH BÁO: Không làm theo những hướng dẫn an toàn này có thể dẫn đến…

Thông tin sử dụng quan trọng
Làm sạch  Làm sạch iPhone ngay lập tức nếu tiếp xúc với bất kỳ thứ…

Trang web Hỗ trợ của iPhone
Thông tin hỗ trợ toàn diện có tại www.apple.com/vn/support/iphone. Để liên hệ với Apple để…

Khởi động lại hoặc đặt lại iPhone
Nếu có sự cố, hãy thử khởi động lại iPhone, buộc ứng dụng thoát hoặc…

Đặt lại các cài đặt iPhone
. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Đặt lại, sau đó chọn…

Nhận thông tin về iPhone của bạn
Xem thông tin về iPhone. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Giới…

Thông tin sử dụng
Xem thông tin về mức sử dụng di động. Truy cập Cài đặt > Di…

iPhone bị vô hiệu hóa
Nếu do bạn quên mật khẩu hoặc nhập sai mật khẩu quá nhiều lần, bạn…

Sao lưu iPhone
Bạn có thể sử dụng iCloud hoặc iTunes để tự động sao lưu iPhone. Nếu…

Cập nhật và khôi phục phần mềm của iPhone