Tại Apple, chúng tôi ghi nhận trách nhiệm của mình trong việc giảm thiểu các tác động đối với môi trường do các hoạt động và sản phẩm của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.apple.com/vn/environment.