Giới thiệu về cập nhật và khôi phục
Bạn có thể cập nhật phần mềm của iPhone trong Cài đặt, hoặc bằng cách…

Cập nhật iPhone
Bạn có thể cập nhật phần mềm trong Cài đặt của iPhone hoặc bằng cách…

Khôi phục iPhone
Bạn có thể sử dụng iCloud hoặc iTunes để khôi phục iPhone từ bản sao…