Bạn có thể cập nhật phần mềm trong Cài đặt của iPhone hoặc bằng cách sử dụng iTunes.

  • Cập nhật qua mạng không dây trên iPhone. Đi đến Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật Phần mềm. iPhone kiểm tra các bản cập nhật phần mềm sẵn có.

  • Cập nhật phần mềm trong iTunes. iTunes kiểm tra các bản cập nhật phần mềm khả dụng mỗi khi bạn đồng bộ hóa iPhone bằng iTunes. Xem Đồng bộ hóa với iTunes.

Để biết thêm thông tin về cập nhật phần mềm của iPhone, hãy xem support.apple.com/kb/HT4623.