Bạn có thể sử dụng iCloud hoặc iTunes để khôi phục iPhone từ bản sao lưu.

  • Khôi phục từ bản sao lưu iCloud. Đặt lại iPhone để xóa tất cả các cài đặt và thông tin, sau đó đăng nhập vào iCloud và chọn “Khôi phục từ Bản sao lưu” trong Trợ giúp Thiết lập. Xem Khởi động lại hoặc đặt lại iPhone.

  • Khôi phục từ bản sao lưu iTunes. Kết nối iPhone với máy tính mà bạn thường đồng bộ hóa, chọn iPhone trong cửa sổ iTunes, sau đó bấm Khôi phục trong khung Tóm tắt.

Khi phần mềm của iPhone được khôi phục, bạn có thể thiết lập là iPhone mới hoặc khôi phục nhạc, video, dữ liệu ứng dụng và nội dung khác từ bản sao lưu.

Để biết thêm thông tin về khôi phục phần mềm của iPhone, hãy xem support.apple.com/kb/HT1414.