Nếu iPhone bị vô hiệu hóa do bạn quên mật khẩu hoặc nhập sai mật khẩu quá nhiều lần, bạn có thể khôi phục iPhone từ bản sao lưu trên iTunes hoặc iCloud và đặt lại mật khẩu. Để biết thêm thông tin, hãy xem Khôi phục iPhone.

Nếu bạn nhận được thông báo trong iTunes cho biết iPhone của bạn bị khóa và bạn phải nhập mật khẩu, hãy xem support.apple.com/kb/HT1212.