• Xem thông tin về iPhone. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Giới thiệu. Các mục bạn có thể xem bao gồm:

 • Địa chỉ mạng

 • Số lượng bài hát, video, ảnh và ứng dụng

 • Dung lượng và dung lượng khả dụng

 • Phiên bản iOS

 • Nhà cung cấp

 • Số máy

 • Số sê ri

 • Địa chỉ Wi-Fi và Bluetooth

 • IMEI (Nhận dạng Thiết bị Di động Quốc tế)

 • ICCID (Số nhận dạng Thẻ Mạch Tích hợp hoặc Thẻ Thông minh) cho mạng GSM

 • MEID (Số nhận dạng Thiết bị Di động) cho mạng CDMA

 • Vi chương trình modem

 • Chẩn đoán & Sử dụng và Pháp lý (bao gồm các thông báo pháp lý, giấy phép, bảo hành, các dấu quy định và thông tin về độ phơi nhiễm RF)

Để sao chép số sê ri và các số nhận dạng khác, hãy chạm và giữ số nhận dạng cho tới khi Sao chép xuất hiện.

Để giúp Apple cải tiến sản phẩm và dịch vụ, iPhone gửi dữ liệu chẩn đoán và sử dụng. Dữ liệu này không nhận dạng cá nhân bạn nhưng có thể bao gồm thông tin vị trí.

 • Xem hoặc tắt thông tin chẩn đoán. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Giới thiệu > Chẩn đoán & Sử dụng.