• Xem thông tin về mức sử dụng di động. Truy cập Cài đặt > Di động. Xem Cài đặt di động.

  • Xem thông tin về sử dụng khác. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Sử dụng để:

  • Xem dung lượng của từng ứng dụng

  • Xem và quản lý dung lượng iCloud

  • Hiển thị mức pin dưới dạng phần trăm

  • Xem thời gian đã trôi qua từ khi iPhone được sạc