Thông tin hỗ trợ toàn diện có tại www.apple.com/vn/support/iphone. Để liên hệ với Apple để được hỗ trợ cá nhân (không khả dụng ở tất cả các khu vực), hãy xem www.apple.com/vn/support/contact.