Xem ảnh và video
Ảnh cho phép bạn xem: Cuộn Camera—ảnh và video bạn chụp/quay trên iPhone hoặc lưu…

Sắp xếp ảnh và video của bạn
Tạo album mới. Chạm Album, chạm , nhập tên, sau đó chạm Lưu. Chọn các…

Chia sẻ Ảnh trong iCloud
Chia sẻ kho ảnh và video với những người bạn chọn. Những bạn bè bạn…

Kho Ảnh của tôi
Xem ảnh bạn chụp bằng iPhone trên các thiết bị khác của bạn một cách…

Chia sẻ ảnh và video
Bạn có thể chia sẻ ảnh và video trong email, tin nhắn văn bản (MMS…

Sửa ảnh hoặc cắt video
Bạn có thể sửa ảnh ngay trên iPhone. Trong khi xem ảnh ở chế độ…

In ảnh
In qua máy in hỗ trợ AirPrint. In một ảnh:  Chạm , sau đó chạm…

Cài đặt ảnh
Các cài đặt dành cho ứng dụng Ảnh nằm trong Cài đặt > Ảnh &…