Chia sẻ kho ảnh và video với những người bạn chọn. Những bạn bè bạn đã chọn có tài khoản iCloud—và iOS 6 trở lên hoặc OS X Mountain Lion trở lên—có thể tham gia kho ảnh của bạn, xem các ảnh bạn thêm và để lại nhận xét. Nếu họ có iOS 7 hoặc OS X Mavericks, họ có thể thêm các ảnh và video của riêng họ vào kho ảnh. Bạn cũng có thể xuất bản kho ảnh của mình lên một trang web công khai để bất kỳ ai cũng có thể xem.

Ghi chú: Tính năng Chia sẻ Ảnh trong iCloud hoạt động qua cả mạng Wi-Fi và mạng di động. Có thể tính phí dữ liệu di động. Xem Thông tin sử dụng.

  • Bật Chia sẻ Ảnh trong iCloud. Truy cập Cài đặt > iCloud > Ảnh.

  • Tạo kho ảnh được chia sẻ. Trong khi xem ảnh hoặc video hoặc khi bạn đã chọn xong nhiều ảnh hoặc video, chạm nút chia sẻ, chạm iCloud, chạm Kho ảnh, sau đó chạm Kho Được chia sẻ Mới. Bạn có thể mời mọi người xem kho ảnh bằng địa chỉ email hoặc số điện thoại di động họ sử dụng cho iMessage.

  • Bật trang web công khai. Chọn kho ảnh được chia sẻ, chạm Người, sau đó bật Trang web Công khai. Chạm Chia sẻ Liên kết nếu bạn muốn thông báo về trang web.

  • Thêm nội dung vào kho ảnh được chia sẻ. Xem kho ảnh được chia sẻ, chạm nút thêm, chọn nội dung, sau đó chạm Xong. Bạn có thể thêm nhận xét, sau đó chạm Đăng. Bạn cũng có thể thêm nội dung vào kho ảnh được chia sẻ khi bạn đang xem ảnh hoặc album. Chạm nút chia sẻ, chạm iCloud, chạm Kho ảnh, sau đó chọn kho ảnh được chia sẻ hoặc tạo mới.

  • Xóa ảnh khỏi kho ảnh được chia sẻ. Chọn kho ảnh, chạm Chọn, chọn các ảnh hoặc video mà bạn muốn xóa, sau đó chạm nút xóa. Bạn phải là chủ sở hữu của kho ảnh hoặc là chủ sở hữu của ảnh đó.

  • Xóa nhận xét khỏi kho ảnh được chia sẻ. Chọn ảnh hoặc video chứa nhận xét đó. Chạm và giữ nhận xét, sau đó chạm Xóa. Bạn phải là chủ sở hữu của kho ảnh hoặc là chủ sở hữu của nhận xét đó.

  • Đổi tên kho ảnh. Trong khi xem Kho ảnh Được chia sẻ, chạm Sửa, sau đó chạm vào tên và nhập tên mới.

  • Thêm hoặc xóa người đăng ký hay bật hoặc tắt Thông báo. Chọn kho ảnh, sau đó chạm Người.

  • Đăng ký kho ảnh được chia sẻ. Khi bạn nhận được lời mời, chạm vào tab Được chia sẻ (nút thêm), sau đó chạm Chấp nhận. Bạn cũng có thể chấp nhận lời mời trong email.

  • Thêm nội dung vào kho ảnh được chia sẻ mà bạn đã đăng ký. Xem kho ảnh được chia sẻ, sau đó chạm nút thêm, chọn nội dung, sau đó chạm Xong. Bạn có thể thêm nhận xét, sau đó chạm Đăng.