Bạn có thể chia sẻ ảnh và video trong email, tin nhắn văn bản (MMS hoặc iMessage) và tweet, cũng như trên Facebook và Flickr. Bạn có thể chia sẻ video trong email và tin nhắn văn bản (MMS hoặc iMessage), cũng như trên YouTube, Facebook và Vimeo. Bạn cũng có thể chia sẻ ảnh và video bằng tính năng Chia sẻ Ảnh. Xem Chia sẻ Ảnh trong iCloud.

Màn hình chia sẻ với các ảnh ở trên cùng, bạn bè gần đó sử dụng AirDrop và các tùy chọn chia sẻ. Các hành động khác xuất hiện ở dưới cùng.
  • Chia sẻ hoặc sao chép ảnh hoặc video. Xem ảnh hoặc video, sau đó chạm nút chia sẻ. Nếu bạn không nhìn thấy nút chia sẻ, hãy chạm vào màn hình để hiển thị các điều khiển.

Giới hạn dung lượng của tệp đính kèm do nhà cung cấp dịch vụ của bạn quy định. iPhone có thể nén tệp đính kèm ảnh và video, nếu cần thiết.

Bạn cũng có thể sao chép ảnh hoặc video, sau đó dán vào email hoặc tin nhắn văn bản (MMS hoặc iMessage).

  • Chia sẻ hoặc sao chép nhiều ảnh và video. Trong khi xem theo khoảnh khắc, chạm Chia sẻ.

  • Lưu hoặc chia sẻ ảnh hay video mà bạn nhận được.

  • Email:  Chạm để tải ảnh hoặc video về nếu cần, sau đó chạm và giữ ảnh hoặc video đó để xem tùy chọn chia sẻ và các tùy chọn khác.

  • Tin nhắn văn bản:  Chạm vào ảnh hoặc video trong cuộc trò chuyện, sau đó chạm nút chia sẻ.

Ảnh và video mà bạn nhận được trong tin nhắn hoặc lưu từ trang web được lưu vào album Cuộn Camera của bạn.