• In qua máy in hỗ trợ AirPrint.

  • In một ảnh:  Chạm nút chia sẻ, sau đó chạm In.

  • In nhiều ảnh:  Trong khi xem album ảnh, chạm Chọn, chọn ảnh, chạm nút chia sẻ, sau đó chạm In.

Xem AirPrint.