• Xem ảnh bạn chụp bằng iPhone trên các thiết bị khác của bạn một cách tự động. Bật Kho Ảnh của tôi trong Cài đặt > Ảnh & Camera. Bạn cũng có thể bật Kho Ảnh của tôi trong Cài đặt > iCloud > Ảnh.

Các ảnh bạn chụp tự động được thêm vào Kho Ảnh của tôi khi bạn thoát khỏi ứng dụng Camera và iPhone được kết nối với Internet qua Wi-Fi. Tất cả các ảnh được thêm vào album Cuộn Camera của bạn—bao gồm ảnh chụp màn hình và ảnh được lưu từ email chẳng hạn—xuất hiện trong Kho Ảnh của tôi.

Các ảnh được thêm vào Kho Ảnh của tôi trên các thiết bị khác cũng xuất hiện trong Kho Ảnh của tôi trên iPhone. Các thiết bị iOS có thể lưu giữ tối đa 1000 ảnh gần đây nhất của bạn trong Kho Ảnh của tôi; máy tính của bạn có thể lưu giữ vĩnh viễn tất cả các ảnh trong Kho Ảnh của tôi.

Ghi chú: Ảnh được tải lên Kho Ảnh của tôi không được tính vào dung lượng iCloud của bạn.

  • Quản lý nội dung trong Kho Ảnh của tôi. Trong album Kho Ảnh của tôi, chạm Sửa.

  • Lưu các ảnh đẹp nhất của bạn vào album trên iPhone:  Chọn các ảnh đó, sau đó chạm Thêm vào.

  • Chia sẻ, in, sao chép hoặc lưu ảnh vào album Cuộn Camera:  Chọn ảnh, sau đó chạm nút chia sẻ.

  • Xóa ảnh:  Chọn ảnh, sau đó chạm nút xóa.

Ghi chú: Mặc dù các ảnh đã xóa đều bị xóa khỏi Kho Ảnh của tôi trên tất cả các thiết bị của bạn, nhưng ảnh gốc vẫn còn trong album Cuộn Camera trên thiết bị chứa ảnh gốc. Các ảnh bạn lưu vào một album khác trên thiết bị hoặc máy tính cũng không bị xóa. Để xóa ảnh khỏi Kho Ảnh của tôi, bạn cần iOS 5.1 trở lên trên iPhone và trên các thiết bị iOS khác của bạn. Xem support.apple.com/kb/HT4486.