Tổng quan về App Store
Sử dụng App Store để duyệt, mua và tải các ứng dụng về iPhone. Ghi…

Tìm ứng dụng
Nếu bạn biết nội dung đang tìm kiếm, chạm Tìm kiếm. Hoặc chạm Danh mục…

Mua, đổi quà và tải về
Chạm vào giá của ứng dụng (hoặc chạm Miễn phí), sau đó chạm Mua để…

Cài đặt App Store
Để đặt các tùy chọn cho App Store, truy cập Cài đặt > iTunes &…