Để đặt các tùy chọn cho App Store, truy cập Cài đặt > iTunes & App Store. Bạn có thể:

  • Xem hoặc sửa tài khoản của bạn. Chạm vào ID Apple của bạn, sau đó chạm Xem ID Apple. Để đổi mật khẩu của bạn, chạm vào trường ID Apple.

  • Đăng nhập bằng một ID Apple khác. Chạm vào tên tài khoản của bạn, sau đó chạm Đăng xuất. Sau đó nhập ID Apple khác.

  • Tắt tải về tự động. Chạm Ứng dụng trong Tải về Tự động. Ứng dụng sẽ tự động cập nhật qua Wi-Fi, trừ khi bạn tắt tùy chọn này.

  • Tải về ứng dụng bằng mạng di động. Bật Sử dụng Dữ liệu Di động. Việc tải về các ứng dụng qua mạng di động có thể làm phát sinh cước phí. Ứng dụng Quầy báo chỉ cập nhật qua Wi-Fi.