Sử dụng bàn phím quốc tế
Bàn phím quốc tế cho phép bạn nhập văn bản ở nhiều ngôn ngữ khác…

Chế độ nhập đặc biệt
Bạn có thể sử dụng các bàn phím để nhập một số ngôn ngữ theo…