Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Quốc tế để đặt các tùy chọn sau:

  • Ngôn ngữ cho iPhone

  • Ngôn ngữ cho Khẩu lệnh

  • Các bàn phím bạn sử dụng

  • Định dạng vùng (ngày, giờ và số điện thoại)

  • Định dạng lịch