ID Apple là thông tin đăng nhập bạn sử dụng cho mọi thứ bạn thực hiện với Apple, bao gồm sử dụng iCloud để lưu trữ nội dung, tải về ứng dụng từ App Store và mua các bài hát, phim và chương trình TV từ iTunes Store.

Bạn chỉ cần một ID Apple cho mọi thứ bạn làm với Apple. Nếu bạn có ID Apple, hãy sử dụng khi thiết lập iPhone lần đầu tiên và bất kỳ lúc nào cần đăng nhập để sử dụng dịch vụ của Apple. Nếu chưa có ID Apple, bạn có thể tạo mới khi bạn được yêu cầu đăng nhập.

  • Tạo ID Apple. Truy cập Cài đặt > iTunes & App Stores và chạm Đăng nhập. (Nếu bạn đã đăng nhập và muốn tạo một ID Apple khác, trước tiên hãy chạm vào ID Apple của bạn, sau đó chạm Đăng xuất.)

Để biết thêm thông tin, xem appleid.apple.com/vn.