Bạn có thể cần kết nối iPhone với máy tính để hoàn thành quá trình kích hoạt. Kết nối iPhone với máy tính cũng cho phép bạn đồng bộ hóa ảnh và các nội dung khác với iPhone từ máy tính của bạn, bằng iTunes. Xem Đồng bộ hóa với iTunes.

Để sử dụng iPhone với máy tính, bạn cần:

  • Kết nối Internet cho máy tính của bạn (đề xuất mạng băng thông rộng)

  • Một máy Mac hoặc máy PC có cổng USB 2.0 hoặc 3.0 và một trong các hệ điều hành sau:

    • OS X phiên bản 10.6.8 hoặc mới hơn

    • Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP Home hoặc Professional với Gói Dịch vụ 3 trở lên

  • Kết nối iPhone với máy tính. Sử dụng Cáp USB Lightning (iPhone 5 hoặc mới hơn) hoặc Cáp nối USB 30 chân (iPhone 4s hoặc cũ hơn) kèm theo iPhone. Bạn sẽ được hỏi trên từng thiết bị để xác minh “sự tin cậy” của thiết bị khác.

iPhone được kết nối với máy Mac bằng cáp đi kèm với iPhone.