iPhone kết nối Internet bất kỳ khi nào cần thiết, bằng kết nối Wi-Fi (nếu có) hoặc mạng di động của nhà cung cấp của bạn. Để biết thông tin về kết nối với mạng Wi-Fi, xem Kết nối với Wi-Fi.

Khi một ứng dụng cần sử dụng Internet, iPhone thực hiện các bước theo thứ tự sau:

  • Kết nối qua mạng Wi-Fi khả dụng được sử dụng gần đây nhất

  • Hiển thị danh sách các mạng Wi-Fi trong phạm vi và kết nối bằng mạng bạn chọn

  • Kết nối qua mạng dữ liệu di động, nếu có

Ghi chú: Nếu kết nối Wi-Fi với Internet không khả dụng, các ứng dụng và dịch vụ có thể truyền dữ liệu qua mạng di động của nhà cung cấp của bạn, việc này có thể khiến bạn mất thêm phí. Liên hệ với nhà cung cấp của bạn để biết thông tin về các mức phí gói dữ liệu di động của bạn. Để quản lý việc sử dụng dữ liệu di động, hãy xem Cài đặt di động