Tên của iPhone được cả iTunes và iCloud sử dụng.

  • Thay đổi tên của iPhone. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Giới thiệu > Tên.