iPhone hoạt động với iCloud, Microsoft Exchange và nhiều nhà cung cấp dịch vụ thư dựa trên Internet, danh bạ và lịch phổ biến nhất.

Bạn có thể thiết lập tài khoản iCloud miễn phí khi bạn thiết lập iPhone lần đầu tiên hoặc sau này trong Cài đặt. Xem iCloud.

  • Thiết lập tài khoản. Truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch > Thêm Tài khoản. Nếu bạn đang thiết lập tài khoản iCloud, bạn cũng có thể thực hiện việc này trong Cài đặt > iCloud.

Bạn có thể thêm danh bạ bằng tài khoản LDAP hoặc CardDAV nếu công ty hay tổ chức của bạn hỗ trợ. Xem Thêm liên hệ.

Bạn có thể thêm lịch bằng tài khoản lịch CalDAV và bạn có thể đăng ký lịch iCalendar (.ics) hoặc nhập lịch từ Mail. Xem Sử dụng nhiều lịch.