Ảnh và video bạn chụp hoặc quay được lưu trong album Cuộn Camera của bạn. Với Kho Ảnh, các ảnh mới cũng xuất hiện trong kho ảnh trên iPhone, cũng như máy tính và các thiết bị iOS khác của bạn. Xem Kho Ảnh của tôi.

  • Xem album Cuộn Camera của bạn. Chạm vào hình thu nhỏ, sau đó vuốt sang trái hoặc phải. Bạn cũng có thể xem album Cuộn Camera của mình trong ứng dụng Ảnh.

Chạm vào màn hình để hiển thị hoặc ẩn các điều khiển.

  • Tải ảnh và video lên máy tính. Kết nối iPhone với máy tính để tải các ảnh và video lên iPhoto hoặc một ứng dụng được hỗ trợ khác trên máy Mac hoặc PC của bạn. Nếu bạn xóa ảnh hoặc video trong khi quá trình tải đang diễn ra, chúng sẽ bị xóa khỏi album Cuộn Camera của bạn.

  • Đồng bộ hóa ảnh và video với iPhone từ máy Mac của bạn. Sử dụng khung cài đặt Ảnh trong iTunes. Xem Đồng bộ hóa với iTunes.