Tổng quan về danh bạ
Đặt thẻ Thông tin của tôi cho Safari, Siri và các ứng dụng khác. Truy…

Sử dụng Danh bạ với Điện thoại
Ưu tiên các liên hệ của bạn. Khi bạn thêm một người nào đó vào…

Thêm liên hệ
Bên cạnh việc nhập các liên hệ, bạn có thể: Sử dụng danh bạ của…

Cài đặt Danh bạ
Truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch, tại đây bạn có thể: Thay…