Truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch, tại đây bạn có thể:

  • Thay đổi cách sắp xếp liên hệ

  • Hiển thị các liên hệ theo tên hoặc họ

  • Thay đổi mức độ rút gọn tên trong danh sách

  • Đặt tài khoản mặc định cho liên hệ mới

  • Đặt thẻ Thông tin của tôi