• Ưu tiên các liên hệ của bạn. Khi bạn thêm một người nào đó vào danh sách Ưa thích, các cuộc gọi của họ sẽ bỏ qua cài đặt Không Làm phiền và được thêm vào danh sách Ưa thích trong Điện thoại để quay số nhanh. Chọn liên hệ, sau đó cuộn xuống và chạm Thêm vào Mục ưa thích.

  • Lưu số bạn vừa quay. Trong Điện thoại, chạm Bàn phím, nhập số, sau đó chạm Thêm vào Danh bạ. Chạm Tạo Liên hệ Mới hoặc chạm "Thêm vào Liên hệ Có sẵn" và chọn một liên hệ.

  • Thêm người gọi gần đây vào Danh bạ. Trong Điện thoại, chạm Gần đây, rồi chạm nút thông tin bên cạnh số. Sau đó, chạm vào Tạo Liên hệ Mới hoặc chạm vào "Thêm vào Liên hệ Có sẵn" và chọn một liên hệ.

  • Tự động hóa việc quay số nhánh hoặc mã khóa. Nếu số bạn đang gọi yêu cầu quay số nhánh, iPhone có thể nhập cho bạn. Khi sửa số điện thoại của một liên hệ, chạm nút biểu tượng để nhập khoảng dừng trong chuỗi quay số. Chạm Dừng để nhập khoảng dừng hai giây, được biểu thị bằng dấu phẩy. Chạm Chờ để dừng quay số cho tới khi bạn chạm lại vào Quay số, được biểu thị bằng dấu chấm phẩy.

số điện thoại với dấu phẩy, biểu thị khoảng dừng 2 giây giữa các số.