Bên cạnh việc nhập các liên hệ, bạn có thể:

 • Sử dụng danh bạ của bạn trên iCloud:  Truy cập Cài đặt > iCloud, sau đó bật Danh bạ.

 • Nhập Bạn bè Facebook của bạn:  Truy cập Cài đặt > Facebook, sau đó bật Danh bạ trong danh sách "Cho phép những Ứng dụng này Sử dụng Tài khoản của bạn". Việc này sẽ tạo nhóm Facebook trong Danh bạ.

 • Sử dụng danh bạ Google của bạn: Truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch, sau đó chạm vào tài khoản Google của bạn và bật Danh bạ.

 • Truy cập Danh sách Địa chỉ Chung của Microsoft Exchange:  Truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch, sau đó chạm vào tài khoản Exchange và bật Danh bạ.

 • Thiết lập tài khoản LDAP hoặc CardDAV để truy cập thư mục của doanh nghiệp hoặc trường học:  Truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch > Thêm Tài khoản > Khác. Sau đó, chạm vào “Thêm Tài khoản LDAP” hoặc “Thêm Tài khoản CardDAV” và nhập thông tin tài khoản.

 • Đồng bộ hóa danh bạ từ máy tính hoặc Yahoo! của bạn:  Trong iTunes trên máy tính của bạn, bật đồng bộ hóa liên hệ trong ngăn thông tin thiết bị. Để biết thông tin, hãy xem Trợ giúp iTunes.

 • Nhập danh bạ từ thẻ SIM (GSM):  Truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch > Nhập Danh bạ trên SIM.

 • Nhập danh bạ từ thẻ vCard:  Chạm vào tệp đính kèm .vcf trong email hoặc tin nhắn.

 • Tìm kiếm một thư mục. Chạm vào Nhóm, chạm vào thư mục GAL, CardDAV hoặc LDAP mà bạn muốn tìm kiếm, sau đó nhập tìm kiếm của bạn. Để lưu thông tin vào liên hệ của bạn, chạm Thêm Liên hệ.

 • Hiển thị hoặc ẩn nhóm. Chạm vào Nhóm, sau đó chọn các nhóm bạn muốn xem. Nút này chỉ xuất hiện nếu bạn có nhiều nguồn liên hệ.

 • Cập nhật danh bạ của bạn với Twitter. Truy cập Cài đặt > Twitter rồi chạm vào Cập nhật Danh bạ. Twitter đối chiếu các địa chỉ email và số điện thoại để thêm tên người dùng và ảnh Twitter vào thẻ liên hệ của bạn.

Khi bạn có các liên hệ từ nhiều nguồn, bạn có thể có nhiều mục cho cùng một người. Để các liên hệ không cần thiết không xuất hiện trong danh sách Mọi Liên hệ, các liên hệ từ các nguồn khác nhau có cùng tên được liên kết và hiển thị dưới dạng một liên hệ hợp nhất. Khi bạn xem một liên hệ hợp nhất, tiêu đề Thông tin Hợp nhất sẽ hiển thị.

 • Hợp nhất liên hệ. Nếu hai mục nhập cho cùng một người không được liên kết tự động, bạn có thể hợp nhất chúng theo cách thủ công. Sửa một trong hai liên hệ đó, chạm Sửa, sau đó chạm Liên kết Liên hệ và chọn mục nhập liên hệ còn lại để liên kết đến.

Các liên hệ đã liên kết không được nhập. Nếu bạn thay đổi hoặc thêm thông tin trong liên hệ hợp nhất, các thay đổi sẽ được sao lưu vào mỗi tài khoản nguồn mà thông tin đã tồn tại ở đó.

Nếu bạn liên kết liên hệ với tên hoặc họ khác, tên trên từng thẻ sẽ không thay đổi, nhưng chỉ một tên xuất hiện trên thẻ hợp nhất. Để chọn tên nào xuất hiện khi bạn xem thẻ hợp nhất, chạm Sửa, chạm vào thẻ được liên kết với tên mà bạn thích, sau đó chạm Sử dụng Tên này cho Thẻ Hợp nhất.