• Thiết lập chuyển cuộc gọi, chờ cuộc gọi hoặc ID người gọi. (GSM) Truy cập Cài đặt > Điện thoại.

  • Chuyển Cuộc gọi:  Biểu tượng Chuyển Cuộc gọi () xuất hiện trên thanh trạng thái khi chuyển cuộc gọi đang bật. Bạn phải ở trong vùng phủ sóng của mạng di động khi bạn đặt iPhone chuyển tiếp cuộc gọi, nếu không các cuộc gọi sẽ không được chuyển tiếp.

  • Chờ Cuộc gọi:  Nếu bạn có cuộc gọi và chờ cuộc gọi tắt, các cuộc gọi đến chuyển thẳng đến thư thoại.

  • ID Người gọi:  Đối với cuộc gọi FaceTime, số điện thoại của bạn được hiển thị ngay cả khi ID người gọi tắt.

Đối với tài khoản CDMA, hãy liên hệ với nhà cung cấp của bạn để biết thông tin về việc bật và sử dụng những tính năng này. Xem support.apple.com/kb/HT4515.